ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 1 گ 20ع

AFAZOX®1G VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :