ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

ویال پیپراکتام 2 گ/250 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام 2) 6ع

PIPRACTAM® 2G/250MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :