ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

ویال آمپی باکتام (آمپی سیلین 1گ/سولباکتام500م.گ)10ع

AMPIBACTAM®(AMPICILLIN/SULBACTAM) 1G/0.5G VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :