ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

اسپری دهانی ایپراونت(ایپروتروپیوم بروماید)20م ک گ200پاف 1ع

IPRAVENT® 20MCG/DOSE INHALER 200DOSE SPRAY

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :