ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷

محل نصب  سنسور دما و رطوبت در یک اتاق سرد و فواصل نمونه برداری

درجه حرارت و گاهی اوقات رطوبت یک اتاق سرد به طور مستمر نظارت و ضبط می شود جانمایی سنسور ها در اتاق سردی که دارای سیستم نظارت مستمر است و فواصل نمونه برداری بر چه اساسی تعیین می شود ؟ 

 

تعداد و مکان سنسورها

انجام یک مطالعه نقشه برداری دمای  منجر به  تصمیم گیری تعداد و محل سنسور ها خواهد شد . پس از انجام یک مطالعه نقشه برداری، نقاط سرد و گرم یک اتاق سرد مشخص می شود . باید توجه داشت که نتایج حاصل از مطالعه نقشه برداری از آزمون بارگذاری جهت تعیین محل سنسورها مورد استفاده قرار گیرد زیرا گردش هوا  و تثبیت دما اتاق سرد در آزمون بارگذاری  مشابه شرایط واقعی  است  و نتایج حاصل از نقشه برداری دمایی در اتاق سرد خالی و آزمون قطع برق و  آزمون باز ماندن درب جهت تعیین محل سنسورها قابل  استفاده نمی باشد  به عنوان مثال برای انجام مطالعه نقشه برداری. یک اتاق سرد در آزمون بار گذاری  که در آن 10عدد دیتالاگر استفاده می شود را در نظر بگیرد ، پس از تجزیه و تحلیل کامل داده ها از آزمون بارگذاری ، ما می توانیم گرمترین و سردترین نقاط را پیدا کنیم .گرم ترین نقطه و سردترین نقطه در مکان های مختلف می باشد. پس باید  یک سنسور دما در گرمترین نقطه و یک سنسور در سردترین نقطه اتاق سرد داشته باشیم .

نظرات