ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷

محل نصب  سنسور دما و رطوبت در یک اتاق سرد و فواصل نمونه برداری

درجه حرارت و گاهی اوقات رطوبت یک اتاق سرد به طور مستمر نظارت و ضبط می شود جانمایی سنسور ها در اتاق سردی که دارای سیستم نظارت مستمر است و فواصل نمونه برداری بر چه اساسی تعیین می شود ؟ 

 

تعداد و مکان سنسورها

انجام یک مطالعه نقشه برداری دمای  منجر به  تصمیم گیری تعداد و محل سنسور ها خواهد شد . پس از انجام یک مطالعه نقشه برداری، نقاط سرد و گرم یک اتاق سرد مشخص می شود . باید توجه داشت که نتایج حاصل از مطالعه نقشه برداری از آزمون بارگذاری جهت تعیین محل سنسورها مورد استفاده قرار گیرد زیرا گردش هوا  و تثبیت دما اتاق سرد در آزمون بارگذاری  مشابه شرایط واقعی  است  و نتایج حاصل از نقشه برداری دمایی در اتاق سرد خالی و آزمون قطع برق و  آزمون باز ماندن درب جهت تعیین محل سنسورها قابل  استفاده نمی باشد  به عنوان مثال برای انجام مطالعه نقشه برداری. یک اتاق سرد در آزمون بار گذاری  که در آن 10عدد دیتالاگر استفاده می شود را در نظر بگیرد ، پس از تجزیه و تحلیل کامل داده ها از آزمون بارگذاری ، ما می توانیم گرمترین و سردترین نقاط را پیدا کنیم .گرم ترین نقطه و سردترین نقطه در مکان های مختلف می باشد. پس باید  یک سنسور دما در گرمترین نقطه و یک سنسور در سردترین نقطه اتاق سرد داشته باشیم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه های زیر برای روشن شدن بیشتر مطلب  ببینید. در تمام نمونه ها  فرض شرایط  نگهداری دارو 2 تا 8 درجه سانتی گراد است. فرض بر این است که ما 10 دیتالاگر برای مطالعه نقشه برداری استفاده می نمایم .

مثال 1 مانیتورینگ دما اتاق سرد

در این مثال مقادیر حداکثر و حداقل داده ها دیتالاگرها   بصورت زیر در نظر بگیرید

DL1 : 7.2°C, 3.1°C

DL2 : 7.1°C, 3.3°C

DL3: 7.0°C, 3.1°C

DL4:7.1°C, 3.4°C

DL5:6.9°C, 3.3°C

DL6:7.1°C, 2.6°C

DL7:7.2°C, 3.3°C

DL8:7.7°C, 2.7°C

DL9: 7.1°C, 3.1°C

DL10:7.3°C, 3.5°C

 

 

در این مورد، شما می توانید ببینید که محل DL 6 نقطه سرد و محل DL8 داغترین نقطه است. این موقعیت ها  ضعیف ترین نقاط در اتاق سرد است. در حال حاضر شما باید یک سنسور در محل DL6 و یک سنسور در محل DL8.مستقر نماید

 

 

 

مثال 2 برای مانیتورینگ دما اتاق سرد

در این مثال مقادیر حداکثر و حداقل داده ها دیتالاگرها   بصورت زیر در نظر بگیرید

DL1 : 7.2°C, 3.1°C

DL2 : 7.1°C, 3.3°C

DL3: 7.0°C, 2.6°C

DL4:7.1°C, 3.4°C

DL5:6.9°C, 3.3°C

DL6:7.1°C, 2.6°C

DL7:7.2°C, 3.3°C

DL8:7.7°C, 2.7°C

DL9: 7.1°C, 3.1°C

DL10:7.3°C, 3.5°C

 

 

 

 

در این مورد، شما می توانید ببینید که مکان های DL 6 و DL3 نقاط سرد و محل DL8 داغترین نقطه است. این ضعیف ترین نقاط در اتاق سرد است. در این مورد، شما باید در مکان های DL3، DL6 و DL8. یک سنسور مستقر کنید

 

 

 

 

محل نصب سنسور دما در سیستم های نظارت اتاق سرد

نتایج حاصل از مطالعه نقشه دمایی در اتاق های سرد کوچک  با حجم انبارش محدود  در صورت قفسه بندی و چیدمان صحیح مشابه می باشد  تصویر  شماره2 و1 پراکندگی دمای اتاق سرد از نمای بالای  و روبرو سردخانه را  نشان می دهد همانطور که انتظار می رود سردترین نقاط روبرو اواپراتور و گرمترین نقاط  دیوار پشت اواپراتور می باشد.  می توان نتیجه گرفت که در سردخانه های کوچک حداقل دو نقطه سرد وگرم موجود باید  تحت نظارت مستمر باشند و در سردخانه های بزرگ نیاز به تعداد بیشتری سنسور جهت نظارت مستمر نقاط سرد و گرم است .

تصویر شماره1: پراکندگی دما از نمای بالا در اتاق سرد

 

تصویر شماره2:پراکندگی دما در اتاق سرد از نمای روبرو

 

 محل نصب سنسور دما در سیستم های نظارت اتاق سرد:

 

بعد از مطالعه نقشه دمایی در اتاق های سرد در بار گذاری کامل و تعیین نقاط سرد وگرم سردخانه سنسورهای نظارت در این نقاط نصب می شوند و علاوه بر پایش مداوم این نقاط از داده های خروجی جهت کنترل دمای سردخانه استفاده می نماید تصویر شماره 3 محل نصب سنسورهای سیستم نظارت اتاق سرد مشاهده می شود و در این مورد از دو سنسور نقاط سرد و دو سنسور در نقاط گرم سردخانه استفاده شده است .

 

 

 

محل نصب سنسور رطوبت برای نظارت رطوبت اتاق سرد ؟

برای رطوبت، هیچ نقطه سرد و گرم وجود ندارد. به طور کلی، زمانی که ما درب اتاق را ببندیم رطوبت به سرعت در سراسر اتاق سرد ، برابر است . از این رو، شما می توانید قوانین کلی زیر در نظر بگیرید:

1- سنسور رطوبت نزدیک به درب نصب نشود . رطوبت در نزدیکی درب در موارد باز شدن درب افزایش می یابد .

2-سنسور رطوبت نباید به طور مستقیم در مقابل جریان هوا  واحد چیلر باشد.

3-اگر یکی از سنسورهای دما در قسمت میانی داخل اتاق سرداست ، بهتر است سنسور رطوبت نزدیک به این سنسورباشد . شما را قادر خواهد ساخت که ارتباط تغییرات رطوبت در برابر نسبت تغییرات دما ببینید .

4-برای یک اتاق کوچک تا متوسط ، تنها یک سنسور رطوبت بدون در نظر گرفتن تعداد سنسورهای درجه حرارت کافی است.

5-اگر شما یک دستگاه رطوبت گیر در داخل اتاق سرد دارید ، شما باید سنسور رطوبت را دور از خروجی دستگاه رطوبت گیر قرار دهید. رطوبت در ورودی دستگاه های رطوبت گیر همیشه بالا ، و در خروجی بسیار پایین خواهد بود.

 

با این حال اگر رطوبت یک پارامتر مهم برای  نگهداری مناسب محصولات  شما باشد ، شما ممکن است چندین  سنسور رطوبت برای سیستم نظارت مستمر در نظر بگیرید .

 

 

 

 

نحوه تعیین فواصل نمونه برداری دما

  •  معمولاٌ فاصله نمونه برداری یا فرکانس جمع آوری داده ها را می توان از 5 ثانیه تا 1 ساعت برنامه ریزی نمود . همچنین محدودیت های بالاتر و پایین تر از درجه حرارت و رطوبت و مدت زمان تاخیر  هشدار را  نیزمی توان در دستگاه  نظارت برنامه ریزی نمود .

فرکانس جمع آوری داده های تحت تاثیر دوعامل دامنه  محدوده مجاز  و مدت زمان دوره گردش مجاز می باشد  برای یک محدوده باریک از دما،فواصل نمونه برداری کمتری مورد نیاز است. به عنوان مثال. برای یک اتاق سرد 2تا8 درجه سانتی گراد، فواصل نمونه برداری مورد نیاز 3 دقیقه است در حالی که برای یک انبار 15-25 درجه سانتی گراد فاصله زمانی نمونه برداری 10 دقیقه می تواند کافی باشد . معیار دیگر دوره گردش مجاز است. به عنوان مثال. اگر شما نمی خواهید که درجه حرارت بیش از 3 دقیقه بالاتر از 8درجه سانتی گراد  باشد ، ممکن است شما فاصله نمونه برداری 60 ثانیه یا کمتر انتخاب نماید.

  • برای ذخیره سازی سرد منفی20 درجه سانتی گراد، فاصله نمونه برداری 30 دقیقه نیز می تواند کافی باشد.

به طور معمول برای دارو، فاصله زمانی نمونه برداری 3 دقیقه  می تواند مناسب باشد .

 

نظرات