ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

•    ایجاد رویه¬ای استاندارد و یکسان به منظور ارتقاء کیفیت عملیات تفکیک کالا ، چیدمان و شرایط نگهداری به منظور تسهیل گردش کالاو رعایت الزامات استاندارد  .

نظرات