ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷

روش های مبارزه با حیوانات موذی

دفع موجودات مزاحم به کمک امواج اولتراسونیک

· یکی از روش های پیشگیری از ورود حشرات وحیوانات موذی استفاده از دستگاه اولتراسونیک می باشد تعداد دستگاه و نحوه چیدمان بر حسب ابعاد انبار ونحوه قفسه بندی از سوی شرکت سازنده تعیین می شود و بنحوی  است که سمت امواج به سمت بالا و درب های ورودی است فرکانس و شدت امواج بر حسب نوع حیوانات موذی

)حشرات ، جوندگان و پرندگان ( قابل تنظیم می باشد.

· دستگاه در انتها روز حداکثر توان و ابتدا روز حداقل توان تنظیم می شود .

· فرکانس امواج جهت جلوگیری از عادت به فرکانس روزانه باید تغییر نمایید .

توجه: نحوه کار با دستگاه التراسونیک مطابق راهنمای این دستورالعمل و نکات شرکت سازنده میباشد. مسئول عملیات )سرپرست انبار( موظف به استفاده از این دستگاه مطابق با نکات مذکور میباشد.

پشگیری از ورود حشرات با استفاده حشره کش های برقی مجهز به لامپ فلوراسنت

· به منظور جلوگیری از ورود حشرات به داخل فضای انبار در صورت عدم وجود ایرلاک و یا پرده هوا می توان درابتدای درب ورودی انبار از حشره کش های الکتریکی مجهز به لامپ فلوراسنت استفاده نمود.

دفع موجودات موذی )جوندگان و خزندگان( از طريق تله گذاری

· در تمامی انبارها می بایست اقدام به نصب تله موش، چسب موش نمود .

· نقشه تله گذاری انبار باید تهیه و محل نصب در نقشه انبار مشخص گردد.

· در محل تله گذاری تابلو هشدار نصب شود.

دفع موجودات مزاحم از طريق سم پاشی

· در صورتیکه حشرات و جانوران موذی با وجود استفاده از دستگاه اولتراسونیک ، حشره کش برقی و تله گذاری درانبار مشاهده شدند، مسئول عملیات موظف است گزارش آن را به مدیر مرکز توزیع و مسئول فنی مرکز توزیع

اعلام نماید. در این صورت با هماهنگی مسئول فنی ستاد اقدام به استفاده از روش سمپاشی میشود.

· بهتر است داخل انبارها سمپاشی نگردد اما در صورت ضرورت )بعلت افزایش تعداد جوندگان ، حشرات و گزندگان(می بایست کلیه وسایل و کالاها از انبار خارج و بعد از سم پاشی و 44 ساعت تهویه هوا دوباره کالاها چیده شوند.

· سمپاشی باید از طریق شرکت های دارای مجوز های قانونی از مراجع زیربط انجام پذیرد و از سمومی استفاده شود که هیچگونه اثر سوء بر انسان نداشته باشد .

کنترل تجهیزات دفع موجودات موذی

· تجهیزات دفع موجودات موذی اولتراسونیک ، تله موش، چسب موش و ... میبایست هر روز کنترل شود)دستگاه اولتراسونیک ابتدا و انتها روز و تله موش ابتدا روز( و مشاهدات در فرم کنترل تجهیزات دفع حیوانات موذی به شماره کد xxx0 ثبت گردد.

· چسب موش های مورد استفاده حداقل ماهیانه تعویض گردند و طعمه گذاری تله ها بصورت هفتگی انجام پذیرد.

نحوه برخورد با فضولات پرندگان و جوندگان و لاشه حیوانات موذی

· در صورت مشاهده جسد و یا فضولات پرندگان در انبار باید محل آلوده را با آب و مواد شوینده شسته ضدعفونینمود .

· در صورت مشاهده فضولات جوندگان در قسمتی از انبار ضمن ضدعفونی محل اقدام به تله گذاری در محل

مذکور نماید . و دوباره ساختمان انبار را از لحاظ وجود درز ویا شیشه شکسته پنچره بررسی شود.

ارزيابی عملکرد روش های مبارزه با حیوانات موذی

· به منظور ارزیابی عملکرد سیستم طراحی و پیادهسازی شده و اطمینان از اثربخشی آن، سرپرست انبار )مسئولعملیات( مرکز عملیاتی در صورت مشاهده هر نوع از حشرات و حیوانات موذی، آن را در فرم ارزیابی عملکرد مبارزه با حیوانات موذی در انبارهای مراکز عملیاتی به شماره کد xxx02 ثبت و پس از تایید مسئول فنی مرکز عملیاتی و مدیر مرکز عملیاتی، یک نسخه از آن در پایان دوره برای مسئول فنی ستاد ارسال میگردد. مسئول فنی ستاد پس از بررسی فرم تکمیل شده، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه را در خصوص افزایش و یا تغییر نوع دستگاههای موجود در انبار مرکز عملیاتی را اتخاذ مینماید.

نظرات