ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷

روش اول درخواست نمونه های موجود در شعب :

شرکت پخش پس از دریافت نامه درخواست نمونه محصول با تاریخ انقضاء وسری ساخت اعلام شده، موجودی شعب واقع در مناطق چهارگانه آب وهوایی کشور را کنترل می نماید ودر صورت وجود کالا با مشخصات درخواستی تامین کننده ، یکسان در چهار شعبه واقع در مناطق آب وهوایی اقدام به درخواست و بازخوانی محصول از شعب مذکور می نماید .

کارشناس واحد فنی موجودی شعب را بررسی می نماید ودر صورت موجودی محصول با مشخصات مورد درخواست تامین کننده )سری ساخت( ، درخواست انتقال کالا از شعب را به واحد بازرگانی ارسال می نماید .کارشناس بازرگانی درخواست سند انتقال کالا از شعب به انبار مرکزی در سیستم نرم افزاری وارد می نماید وبعد از دریافت کالا در انبار مرکزی مسئول عملیات انبار کالاهای جمع آوری شده از شعب در قرنطینه انبارمرکزی تا زمان عودت به تامین کننده نگهداری می نماید و با مراجعه نماینده تامین کننده اقدام به تهیه سند برگشت از خرید می نماید .

بعد از جمع آوری تمام نمونه محصول از شعب واقع در مناطق چهارگانه آب و هوایی دفتر فنی نامه رسمی همراه با یک نسخه از فرم تکمیل شده نمونه برداری )فرم مصوب سهازمان غذا ودارو ( جهت اطلاع و اقدام جهت دریافت نمونه های مورد درخواست به تامین کننده ارسال می شود.

ü براساس ضابطه سازمان غذا و دارو همزمان با جمع آوری نمونه از شعب فرم جمع آوری نمونه جهت تعیین کیفیت در شعب نیز تکمیل و همراه با محصول به انبار مرکزی و دفتر فنی ارسال می شود .

· روش دوم نگهداری نمونه در چهار شعبه واقع در مناطق چهارگانه آب و هوایی :

شرکت تامین کننده تعداد خاصی از هریک سری ساخت محصول جهت نگهداری محصول در شعب واقع در مناطق آب

وهوایی چهارگانه به شرکت توزیعی ارسال نموده ودر زمان مشخص اقدام به بازخوانی محصهول از شعب مورد نظر می نماید .

بعد از دریافت نمونه های و فرم های مربوطه کارشناس دفتر فنی اقدام به اطلاع رسانی وارسال نمونه ها به شعب می نماید . مسئول عملیات شعب موظف است نمونه های مذکور را تا زمان مقرر در قرنطینه انبار نگهداری نمایند. مسئول فنی شعب مسئول نظارت بر نگهداری نمونه های مطالعه کنترل کیفیت در سطح عرضه و تکمیل فرم نمونه برداری در زمان جمع آوری می باشند .

نظرات