ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷

هدف

هدف از این دستورالعمل ایجاد رویه ای یکسان در نحوه برخورد با ضایعات داروهای خطرناک و رعایت  اصول ایمنی و حفاظت پرسنل در برابر عوارض و مسمویت ناشی از تماس با ضایعات داروهای خطرناک  می باشد.

دامنه کاربرد

  • انبار مرکزی و انبارهای کلیه مراکز توزیع شرکت

نظرات