ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
یکشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷

اهداف

  • ایجاد رویه­ی استاندارد برای کالیبراسیون تجهیزات و ابزارهای اندازه­گیری دما ورطوبت به منظور حصول اطمینان از صحت و درستی با الزامات استاندارد ملی و بین المللی  
  •  شناسایی وضعیت تجهیزات و ابزارهای اندازه­گیری

دامنه کاربرد :

  • دفتر مرکزی
  • مراکز عملیاتی

 

نظرات