ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

کپسول ریواستیگمین 4/5 م گ-مرهم دارو 20 ع

RIVASTIGMINE <MHD> 4.5MG CAP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :