ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷

زنجیره سرد، نظامی مرکب از افراد و تجهیزات است که اطمینان می دهد دارو با شرایط نگهداری سردخانه و یا برودت با حفظ کیفیت به بیمار برسد . هدف از این دستورالعمل ارائهی رویهای استاندارد جهت حفظ کیفیت  و پایش شرایط نگهداری داروها با شرایط نگهداری سردخانهای ویا برودت  در تمامی مراحل لجستیک دریافت، انبارش و توزیع  است.

نظرات