ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

این دستورالعمل چگونگی  تهیه نقشه دمایی،  نگارش ، تهیه گزارش و کنترل توزیع دما در طی مدت حمل و نقل در طول یک مسیر مشخص در بدترین شرایط آب وهوایی  برای هر یک از خودروها مطابق با استانداردهای بین المللی مربوطه (WHO,EU GMP,PIC/S) شرح می دهد.

 

نظرات