ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بر اساس فصل 8 راهنمای بازرسی دارویی PIC/S GUIDE خودبازرسی باید به منظور پایش اجرا و تطابق با اصول GDP و همچنین ارائه اقدامات اصلاحی لازم ، انجام گیرد و باید به گونه ای اجرا شود که تمامی جنبه های و تطابق با مقررات ، راهنما ها و دستورالعمل ها در یک چارچوب زمانی مشخص را پوشش دهد. هدف از تدوين اين دستورالعمل تعیین رویه¬ای استاندارد جهت بازرسی مسئول فنی (ستاد و مراکز) از مراکز عملیاتی برای رسیدن به اهداف  فوق می-باشد

نظرات